अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.166

स्वर्णेऽपि राः परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः
मुक्ताशुद्धौ च तारः स्याच्छारो वायौ स तु त्रिषु

रै (पुं) = सुवर्णम्. 3.3.166.1.1

परिकर (पुं) = पर्यङ्कः. 3.3.166.1.2

परिकर (पुं) = परिवारः. 3.3.166.1.2

तार (पुं) = मुक्ताशुद्धिः. 3.3.166.2.1

शार (पुं) = वायुः. 3.3.166.2.2

शार (वि) = नानावर्णाः. 3.3.166.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue