अमरकोषसम्पद्

         

मन्त्र (पुं) == वेदभेदः

वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रो मित्रो रवावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.167.2.1

पर्यायपदानि
 वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रो मित्रो रवावपि॥

 मन्त्र (पुं)
अर्थान्तरम्
 वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रो मित्रो रवावपि॥

 मन्त्र (पुं) - गुप्तिवादः 3.3.167.2
मन्त्र (पुं) == गुप्तिवादः

वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रो मित्रो रवावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.167.2.1

पर्यायपदानि
 वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रो मित्रो रवावपि॥

 मन्त्र (पुं)
अर्थान्तरम्
 वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रो मित्रो रवावपि॥

 मन्त्र (पुं) - गुप्तिवादः 3.3.167.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue