अमरकोषसम्पद्

         

दारक (नपुं) == बालः

करिण्यां चापि गणिका दारकौ बालभेदकौ 
नानार्थवर्गः 3.3.17.11.2

पर्यायपदानि
 करिण्यां चापि गणिका दारकौ बालभेदकौ।

 दारक (नपुं)
अर्थान्तरम्
 करिण्यां चापि गणिका दारकौ बालभेदकौ।

 दारक (नपुं) - भेदकः 3.3.17.11
दारक (नपुं) == भेदकः

करिण्यां चापि गणिका दारकौ बालभेदकौ 
नानार्थवर्गः 3.3.17.11.2

पर्यायपदानि
 करिण्यां चापि गणिका दारकौ बालभेदकौ।

 दारक (नपुं)
अर्थान्तरम्
 करिण्यां चापि गणिका दारकौ बालभेदकौ।

 दारक (नपुं) - भेदकः 3.3.17.11
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue