अमरकोषसम्पद्

         

कण्टक (पुं) == क्षुद्रशत्रुः

सूच्यग्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः 
नानार्थवर्गः 3.3.17.4.1

पर्यायपदानि
 सूच्यग्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः।

 कण्टक (पुं)
अर्थान्तरम्
 सूच्यग्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः।

 कण्टक (पुं) - सूच्यग्रम् 3.3.17.4
 कण्टक (पुं) - रोमाञ्चः 3.3.17.4
कण्टक (पुं) == सूच्यग्रम्

सूच्यग्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः 
नानार्थवर्गः 3.3.17.4.1

पर्यायपदानि
 सूच्यग्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः।

 कण्टक (पुं)
अर्थान्तरम्
 सूच्यग्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः।

 कण्टक (पुं) - सूच्यग्रम् 3.3.17.4
 कण्टक (पुं) - रोमाञ्चः 3.3.17.4
कण्टक (पुं) == रोमाञ्चः

सूच्यग्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः 
नानार्थवर्गः 3.3.17.4.1

पर्यायपदानि
 सूच्यग्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः।

 कण्टक (पुं)
अर्थान्तरम्
 सूच्यग्रे क्षुद्रशत्रौ च रोमहर्षे च कण्टकः।

 कण्टक (पुं) - सूच्यग्रम् 3.3.17.4
 कण्टक (पुं) - रोमाञ्चः 3.3.17.4
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue