अमरकोषसम्पद्

         

खेटक (नपुं) == ग्रामः

खेटकौ ग्रामफलकौ धीवरेऽपिच जालिकः 
नानार्थवर्गः 3.3.17.8.1

पर्यायपदानि
 खेटकौ ग्रामफलकौ धीवरेऽपिच जालिकः।

 खेटक (नपुं)
अर्थान्तरम्
 खेटकौ ग्रामफलकौ धीवरेऽपिच जालिकः।

 खेटक (नपुं) - फलकः 3.3.17.8
खेटक (नपुं) == फलकः

खेटकौ ग्रामफलकौ धीवरेऽपिच जालिकः 
नानार्थवर्गः 3.3.17.8.1

पर्यायपदानि
 खेटकौ ग्रामफलकौ धीवरेऽपिच जालिकः।

 खेटक (नपुं)
अर्थान्तरम्
 खेटकौ ग्रामफलकौ धीवरेऽपिच जालिकः।

 खेटक (नपुं) - फलकः 3.3.17.8
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue