अमरकोषसम्पद्

         

जालिक (पुं) == धीवरः

खेटकौ ग्रामफलकौ धीवरेऽपिच जालिकः 
नानार्थवर्गः 3.3.17.8.2

पर्यायपदानि
 खेटकौ ग्रामफलकौ धीवरेऽपिच जालिकः।

 जालिक (पुं)
अर्थान्तरम्
 जीवान्तकः शाकुनिको द्वौ वागुरिकजालिकौ।

 जालिक (पुं) - जालेन मृगान्बध्नः 2.10.14.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue