अमरकोषसम्पद्

         

मत्सर (पुं) == अन्यशुभद्वेषः

मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.173.1.1

पर्यायपदानि
 मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु।

 मत्सर (पुं)
अर्थान्तरम्
 मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु।

 मत्सर (वि) - अन्यशुभद्वेषबुद्धिः 3.3.173.1
 मत्सर (वि) - कृपणः 3.3.173.1
मत्सर (वि) == अन्यशुभद्वेषबुद्धिः

मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.173.1.1

पर्यायपदानि
 मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु।

 मत्सर (पुं)
अर्थान्तरम्
 मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु।

 मत्सर (वि) - अन्यशुभद्वेषबुद्धिः 3.3.173.1
 मत्सर (वि) - कृपणः 3.3.173.1
मत्सर (वि) == कृपणः

मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.173.1.1

पर्यायपदानि
 मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु।

 मत्सर (पुं)
अर्थान्तरम्
 मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कृपणयोस्त्रिषु।

 मत्सर (वि) - अन्यशुभद्वेषबुद्धिः 3.3.173.1
 मत्सर (वि) - कृपणः 3.3.173.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue