अमरकोषसम्पद्

         

तन्द्रा (स्त्री) == निद्रा

इरा भूवाक्सुराप्सुस्यात्तन्द्रा निद्राप्रमीलयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.176.2.2

पर्यायपदानि
 इरा भूवाक्सुराप्सुस्यात्तन्द्रा निद्राप्रमीलयोः॥

 तन्द्रा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 इरा भूवाक्सुराप्सुस्यात्तन्द्रा निद्राप्रमीलयोः॥

 तन्द्रा (स्त्री) - अत्यन्तश्रमादिना सर्वेन्द्रियासामर्थ्यः 3.3.176.2
तन्द्रा (स्त्री) == अत्यन्तश्रमादिना सर्वेन्द्रियासामर्थ्यः

इरा भूवाक्सुराप्सुस्यात्तन्द्रा निद्राप्रमीलयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.176.2.2

पर्यायपदानि
 इरा भूवाक्सुराप्सुस्यात्तन्द्रा निद्राप्रमीलयोः॥

 तन्द्रा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 इरा भूवाक्सुराप्सुस्यात्तन्द्रा निद्राप्रमीलयोः॥

 तन्द्रा (स्त्री) - अत्यन्तश्रमादिना सर्वेन्द्रियासामर्थ्यः 3.3.176.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue