अमरकोषसम्पद्

         

चित्र (नपुं) == आलेख्यम्

आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रं कलत्रं श्रोणिभार्ययोः 
नानार्थवर्गः 3.3.179.1.1

पर्यायपदानि
 आलेख्याश्चर्ययोश्चित्रं कलत्रं श्रोणिभार्ययोः।

 चित्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 चित्रं किर्मीरकल्माषशबलैताश्च कर्बुरे।
 विस्मयोऽद्भुतमाश्चर्यं चित्रमप्यथ भैरवम्॥

 चित्र (नपुं) - नानावर्णाः 1.5.17.1
 चित्र (वि) - अद्भुतरसः 1.7.19.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue