अमरकोषसम्पद्

         

ख (नपुं) == चक्षुरादीन्द्रियम्

शङ्खो निधौ ललटास्थ्निकम्बौ न स्त्रीन्द्रियेऽपि खम् 
नानार्थवर्गः 3.3.18.2.2

पर्यायपदानि
 शङ्खो निधौ ललटास्थ्निकम्बौ न स्त्रीन्द्रियेऽपि खम्॥

 ख (नपुं)
अर्थान्तरम्
 नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं सुरवर्त्म खम्।

 ख (नपुं) - आकाशः 1.2.1.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue