अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.18

मयूखस्त्विट्करज्वालास्वलिबाणौ शिलीमुखौ
शङ्खो निधौ ललटास्थ्निकम्बौ न स्त्रीन्द्रियेऽपि खम्

मयूख (पुं) = अग्निज्वाला. 3.3.18.1.1

शिलीमुख (पुं) = बाणः. 3.3.18.1.2

शिलीमुख (पुं) = भ्रमरः. 3.3.18.1.2

शङ्ख (पुं-नपुं) = ललाटास्थिः. 3.3.18.2.1

शङ्ख (पुं-नपुं) = सामान्यनिधिः. 3.3.18.2.1

ख (नपुं) = चक्षुरादीन्द्रियम्. 3.3.18.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue