अमरकोषसम्पद्

         

सत्र (नपुं) == आच्छादनम्

सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.181.2.1

पर्यायपदानि
 सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च॥

 सत्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च॥

 सत्र (नपुं) - यज्ञः 3.3.181.2
 सत्र (नपुं) - सदादानम् 3.3.181.2
 सत्र (नपुं) - वनम् 3.3.181.2
सत्र (नपुं) == यज्ञः

सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.181.2.1

पर्यायपदानि
 सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च॥

 सत्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च॥

 सत्र (नपुं) - यज्ञः 3.3.181.2
 सत्र (नपुं) - सदादानम् 3.3.181.2
 सत्र (नपुं) - वनम् 3.3.181.2
सत्र (नपुं) == सदादानम्

सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.181.2.1

पर्यायपदानि
 सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च॥

 सत्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च॥

 सत्र (नपुं) - यज्ञः 3.3.181.2
 सत्र (नपुं) - सदादानम् 3.3.181.2
 सत्र (नपुं) - वनम् 3.3.181.2
सत्र (नपुं) == वनम्

सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.181.2.1

पर्यायपदानि
 सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च॥

 सत्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च॥

 सत्र (नपुं) - यज्ञः 3.3.181.2
 सत्र (नपुं) - सदादानम् 3.3.181.2
 सत्र (नपुं) - वनम् 3.3.181.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue