अमरकोषसम्पद्

         

व्यग्र (वि) == व्यासक्तः

अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले 
नानार्थवर्गः 3.3.190.2.2

पर्यायपदानि
 अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले॥

 व्यग्र (वि)
अर्थान्तरम्
 अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले॥

 व्यग्र (वि) - आकुलः 3.3.190.2
व्यग्र (वि) == आकुलः

अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले 
नानार्थवर्गः 3.3.190.2.2

पर्यायपदानि
 अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले॥

 व्यग्र (वि)
अर्थान्तरम्
 अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले॥

 व्यग्र (वि) - आकुलः 3.3.190.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue