अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.190

जठरः कठिनेऽपि स्यादधस्तादपि चाधरः
अनाकुलेऽपि चैकाग्रो व्यग्रो व्यासक्त आकुले

जठर (पुं-नपुं) = कठिनम्. 3.3.190.1.1

अधर (वि) = अधस्तात्. 3.3.190.1.2

एकाग्र (वि) = अनाकुलः. 3.3.190.2.1

व्यग्र (वि) = व्यासक्तः. 3.3.190.2.2

व्यग्र (वि) = आकुलः. 3.3.190.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue