अमरकोषसम्पद्

         

मौलि (वि) == किरीटम्

चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः 
नानार्थवर्गः 3.3.193.2.1

पर्यायपदानि
 चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः॥
 पक्षः सहायेऽप्युष्णीषः शिरोवेष्टकिरीटयोः।

 मौलि (वि)
 उष्णीष (पुं)
अर्थान्तरम्
 चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः॥

 मौलि (वि) - संयतकेशः 3.3.193.2
 मौलि (वि) - शिरोमध्यस्थचूडा 3.3.193.2
मौलि (वि) == संयतकेशः

चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः 
नानार्थवर्गः 3.3.193.2.1

पर्यायपदानि
 चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः॥
 पक्षः सहायेऽप्युष्णीषः शिरोवेष्टकिरीटयोः।

 मौलि (वि)
 उष्णीष (पुं)
अर्थान्तरम्
 चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः॥

 मौलि (वि) - संयतकेशः 3.3.193.2
 मौलि (वि) - शिरोमध्यस्थचूडा 3.3.193.2
मौलि (वि) == शिरोमध्यस्थचूडा

चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः 
नानार्थवर्गः 3.3.193.2.1

पर्यायपदानि
 चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः॥
 पक्षः सहायेऽप्युष्णीषः शिरोवेष्टकिरीटयोः।

 मौलि (वि)
 उष्णीष (पुं)
अर्थान्तरम्
 चूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः॥

 मौलि (वि) - संयतकेशः 3.3.193.2
 मौलि (वि) - शिरोमध्यस्थचूडा 3.3.193.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue