अमरकोषसम्पद्

         

पालि (स्त्री) == अस्रिः

शङ्कावपि द्वयोः कीलः पालिस्त्र्यश्र्यङ्कपङ्क्तिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.198.1.2

पर्यायपदानि
 शङ्कावपि द्वयोः कीलः पालिस्त्र्यश्र्यङ्कपङ्क्तिषु।

 पालि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 शङ्कावपि द्वयोः कीलः पालिस्त्र्यश्र्यङ्कपङ्क्तिषु।

 पालि (स्त्री) - अङ्कः 3.3.198.1
 पालि (स्त्री) - पङ्क्तिः 3.3.198.1
पालि (स्त्री) == अङ्कः

शङ्कावपि द्वयोः कीलः पालिस्त्र्यश्र्यङ्कपङ्क्तिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.198.1.2

पर्यायपदानि
 शङ्कावपि द्वयोः कीलः पालिस्त्र्यश्र्यङ्कपङ्क्तिषु।

 पालि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 शङ्कावपि द्वयोः कीलः पालिस्त्र्यश्र्यङ्कपङ्क्तिषु।

 पालि (स्त्री) - अङ्कः 3.3.198.1
 पालि (स्त्री) - पङ्क्तिः 3.3.198.1
पालि (स्त्री) == पङ्क्तिः

शङ्कावपि द्वयोः कीलः पालिस्त्र्यश्र्यङ्कपङ्क्तिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.198.1.2

पर्यायपदानि
 शङ्कावपि द्वयोः कीलः पालिस्त्र्यश्र्यङ्कपङ्क्तिषु।

 पालि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 शङ्कावपि द्वयोः कीलः पालिस्त्र्यश्र्यङ्कपङ्क्तिषु।

 पालि (स्त्री) - अङ्कः 3.3.198.1
 पालि (स्त्री) - पङ्क्तिः 3.3.198.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue