अमरकोषसम्पद्

         

पतङ्ग (पुं) == पक्षी

पतङ्गौ पक्षिसूर्यौ च पूगः क्रमुकवृन्दयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.20.1.1

पर्यायपदानि
 पतङ्गौ पक्षिसूर्यौ च पूगः क्रमुकवृन्दयोः।
 पापापराधयोरागः खगबाल्यादिनोर्वयः॥

 पतङ्ग (पुं)
 वयस् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 समौ पतङ्गशलभौ खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः॥
 पतङ्गौ पक्षिसूर्यौ च पूगः क्रमुकवृन्दयोः।

 पतङ्ग (पुं) - पतङ्गः 2.5.28.2
 पतङ्ग (पुं) - सूर्यः 3.3.20.1
पतङ्ग (पुं) == सूर्यः

पतङ्गौ पक्षिसूर्यौ च पूगः क्रमुकवृन्दयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.20.1.1

पर्यायपदानि
 पतङ्गौ पक्षिसूर्यौ च पूगः क्रमुकवृन्दयोः।
 पापापराधयोरागः खगबाल्यादिनोर्वयः॥

 पतङ्ग (पुं)
 वयस् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 समौ पतङ्गशलभौ खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः॥
 पतङ्गौ पक्षिसूर्यौ च पूगः क्रमुकवृन्दयोः।

 पतङ्ग (पुं) - पतङ्गः 2.5.28.2
 पतङ्ग (पुं) - सूर्यः 3.3.20.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue