अमरकोषसम्पद्

         

कीलाल (नपुं) == रक्तम्

शोणितेऽम्भसि कीलालं मूलमाद्ये शिफाभयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.200.2.1

पर्यायपदानि
 शोणितेऽम्भसि कीलालं मूलमाद्ये शिफाभयोः॥

 कीलाल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्॥
 शोणितेऽम्भसि कीलालं मूलमाद्ये शिफाभयोः॥

 कीलाल (नपुं) - जलम् 1.10.3.2
 कीलाल (नपुं) - आकाशः 3.3.200.2
कीलाल (नपुं) == आकाशः

शोणितेऽम्भसि कीलालं मूलमाद्ये शिफाभयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.200.2.1

पर्यायपदानि
 शोणितेऽम्भसि कीलालं मूलमाद्ये शिफाभयोः॥

 कीलाल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्॥
 शोणितेऽम्भसि कीलालं मूलमाद्ये शिफाभयोः॥

 कीलाल (नपुं) - जलम् 1.10.3.2
 कीलाल (नपुं) - आकाशः 3.3.200.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue