अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.3

आपः स्त्री भूम्नि वार्वारि सलिलं कमलं जलम्
पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्

अप् (स्त्री-बहु) = जलम्. 1.10.3.1.1

वार् (नपुं) = जलम्. 1.10.3.1.2

वारि (नपुं) = जलम्. 1.10.3.1.3

सलिल (नपुं) = जलम्. 1.10.3.1.4

कमल (नपुं) = जलम्. 1.10.3.1.5

जल (नपुं) = जलम्. 1.10.3.1.6

पयस् (नपुं) = जलम्. 1.10.3.2.1

कीलाल (नपुं) = जलम्. 1.10.3.2.2

अमृत (नपुं) = जलम्. 1.10.3.2.3

जीवन (नपुं) = जलम्. 1.10.3.2.4

भुवन (नपुं) = जलम्. 1.10.3.2.5

वन (नपुं) = जलम्. 1.10.3.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue