अमरकोषसम्पद्

         

पाताल (नपुं) == बडवाग्निः

और्वानलेऽपि पातालं चेलं वस्त्रेऽधमे त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.203.1.1

पर्यायपदानि
 और्वानलेऽपि पातालं चेलं वस्त्रेऽधमे त्रिषु।

 पाताल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 अधोभुनपातालं बलिसद्म रसातलम्।

 पाताल (नपुं) - पातालम् 1.8.1.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue