अमरकोषसम्पद्

         

स्थूल (वि) == जडम्

प्रवालमङ्कुरेऽप्यस्त्री त्रिषु स्थूलं जडेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.205.1.2

पर्यायपदानि
 प्रवालमङ्कुरेऽप्यस्त्री त्रिषु स्थूलं जडेऽपि च।

 स्थूल (वि)
अर्थान्तरम्
 वड्रोरुविपुलं पीनपीव्नी तु स्थूलपीवरे।

 स्थूल (वि) - स्थूलम् 3.1.61.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue