अमरकोषसम्पद्

         

एककुण्डल (वि) == कुबेरः

कुलं गृहेऽपि तालाङ्के कुबेरे चैककुण्डलः 
नानार्थवर्गः 3.3.206.2.2

पर्यायपदानि
 कुलं गृहेऽपि तालाङ्के कुबेरे चैककुण्डलः॥

 एककुण्डल (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue