अमरकोषसम्पद्

         

तूलि (स्त्री) == चित्रोपकरणशलाका

तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययोः 
नानार्थवर्गः 3.3.206.5.1

पर्यायपदानि
 तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययोः।

 तूलि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययोः।

 तूलि (स्त्री) - शय्या 3.3.206.5
 तूलि (स्त्री) - तूलम् 3.3.206.5
तूलि (स्त्री) == शय्या

तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययोः 
नानार्थवर्गः 3.3.206.5.1

पर्यायपदानि
 तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययोः।

 तूलि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययोः।

 तूलि (स्त्री) - शय्या 3.3.206.5
 तूलि (स्त्री) - तूलम् 3.3.206.5
तूलि (स्त्री) == तूलम्

तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययोः 
नानार्थवर्गः 3.3.206.5.1

पर्यायपदानि
 तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययोः।

 तूलि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 तूलिश्चित्रोपकरणशलाकातूलशय्ययोः।

 तूलि (स्त्री) - शय्या 3.3.206.5
 तूलि (स्त्री) - तूलम् 3.3.206.5
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue