अमरकोषसम्पद्

         

शष्कुली (स्त्री) == कर्णपाली

तुमुलं व्याकुले शब्दे शष्कुली कर्णपाल्यपि 
नानार्थवर्गः 3.3.206.6.2

पर्यायपदानि
 तुमुलं व्याकुले शब्दे शष्कुली कर्णपाल्यपि॥

 शष्कुली (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue