अमरकोषसम्पद्

         

पारशव (पुं) == शूद्रायां विप्रतनयः

शूद्रायां विप्रतनये शस्त्रे पारशवो मतः 
नानार्थवर्गः 3.3.211.1.1

पर्यायपदानि
 शूद्रायां विप्रतनये शस्त्रे पारशवो मतः।

 पारशव (पुं)
अर्थान्तरम्
 शूद्रायां विप्रतनये शस्त्रे पारशवो मतः।

 पारशव (पुं) - आयुधम् 3.3.211.1
पारशव (पुं) == आयुधम्

शूद्रायां विप्रतनये शस्त्रे पारशवो मतः 
नानार्थवर्गः 3.3.211.1.1

पर्यायपदानि
 शूद्रायां विप्रतनये शस्त्रे पारशवो मतः।

 पारशव (पुं)
अर्थान्तरम्
 शूद्रायां विप्रतनये शस्त्रे पारशवो मतः।

 पारशव (पुं) - आयुधम् 3.3.211.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue