अमरकोषसम्पद्

         

कर्कश (पुं) == अमसृणः

स्यात्कर्कशः साहसिकः कठोरामसृणावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.218.1.1

पर्यायपदानि
 स्यात्कर्कशः साहसिकः कठोरामसृणावपि।

 कर्कश (पुं)
अर्थान्तरम्
 काम्पिल्यः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि॥
 स्यात्कर्कशः साहसिकः कठोरामसृणावपि।

 कर्कश (पुं) - रोचनी 2.4.146.2
 कर्कश (पुं) - कठिनम् 3.3.218.1
 कर्कश (पुं) - साहसिकः 3.3.218.1
कर्कश (पुं) == कठिनम्

स्यात्कर्कशः साहसिकः कठोरामसृणावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.218.1.1

पर्यायपदानि
 स्यात्कर्कशः साहसिकः कठोरामसृणावपि।

 कर्कश (पुं)
अर्थान्तरम्
 काम्पिल्यः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि॥
 स्यात्कर्कशः साहसिकः कठोरामसृणावपि।

 कर्कश (पुं) - रोचनी 2.4.146.2
 कर्कश (पुं) - कठिनम् 3.3.218.1
 कर्कश (पुं) - साहसिकः 3.3.218.1
कर्कश (पुं) == साहसिकः

स्यात्कर्कशः साहसिकः कठोरामसृणावपि 
नानार्थवर्गः 3.3.218.1.1

पर्यायपदानि
 स्यात्कर्कशः साहसिकः कठोरामसृणावपि।

 कर्कश (पुं)
अर्थान्तरम्
 काम्पिल्यः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि॥
 स्यात्कर्कशः साहसिकः कठोरामसृणावपि।

 कर्कश (पुं) - रोचनी 2.4.146.2
 कर्कश (पुं) - कठिनम् 3.3.218.1
 कर्कश (पुं) - साहसिकः 3.3.218.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue