अमरकोषसम्पद्

         

आमिष (पुं-नपुं) == उपादानम्

उपादानेऽप्यामिषं स्यादपराधेऽपि किल्बिषम् 
नानार्थवर्गः 3.3.224.2.1

पर्यायपदानि
 उपादानेऽप्यामिषं स्यादपराधेऽपि किल्बिषम्॥

 आमिष (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 पिशितं तरसं मांसं पललं क्रव्यमामिषम्।

 आमिष (नपुं) - मांसम् 2.6.63.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue