अमरकोषसम्पद्

         

कपिशीर्ष (नपुं) == भित्तिः

कपिशीर्षं भित्तिशृङ्गेऽनुतर्षश्चषकः सुरा 
नानार्थवर्गः 3.3.226.4.1

पर्यायपदानि
 कपिशीर्षं भित्तिशृङ्गेऽनुतर्षश्चषकः सुरा॥

 कपिशीर्ष (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कपिशीर्षं भित्तिशृङ्गेऽनुतर्षश्चषकः सुरा॥

 कपिशीर्ष (नपुं) - शृङ्गः 3.3.226.4
कपिशीर्ष (नपुं) == शृङ्गः

कपिशीर्षं भित्तिशृङ्गेऽनुतर्षश्चषकः सुरा 
नानार्थवर्गः 3.3.226.4.1

पर्यायपदानि
 कपिशीर्षं भित्तिशृङ्गेऽनुतर्षश्चषकः सुरा॥

 कपिशीर्ष (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कपिशीर्षं भित्तिशृङ्गेऽनुतर्षश्चषकः सुरा॥

 कपिशीर्ष (नपुं) - शृङ्गः 3.3.226.4
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue