अमरकोषसम्पद्

         

अनुतर्ष (पुं) == चषकः

कपिशीर्षं भित्तिशृङ्गेऽनुतर्षश्चषकः सुरा 
नानार्थवर्गः 3.3.226.4.2

पर्यायपदानि
 कपिशीर्षं भित्तिशृङ्गेऽनुतर्षश्चषकः सुरा॥

 अनुतर्ष (पुं)
अर्थान्तरम्
 कपिशीर्षं भित्तिशृङ्गेऽनुतर्षश्चषकः सुरा॥

 अनुतर्ष (पुं) - सुरा 3.3.226.4
अनुतर्ष (पुं) == सुरा

कपिशीर्षं भित्तिशृङ्गेऽनुतर्षश्चषकः सुरा 
नानार्थवर्गः 3.3.226.4.2

पर्यायपदानि
 कपिशीर्षं भित्तिशृङ्गेऽनुतर्षश्चषकः सुरा॥

 अनुतर्ष (पुं)
अर्थान्तरम्
 कपिशीर्षं भित्तिशृङ्गेऽनुतर्षश्चषकः सुरा॥

 अनुतर्ष (पुं) - सुरा 3.3.226.4
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue