अमरकोषसम्पद्

         

ज्योतिस् (नपुं) == नक्षत्रम्

ज्वालाभासौ न पुंस्यर्चिर्ज्योतिर्भद्योतदृष्टिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.231.1.2

पर्यायपदानि
 धिष्ण्यं स्थाने गृहे भेऽग्नौ भाग्यं कर्मशुभाशुभम्॥
 ज्वालाभासौ न पुंस्यर्चिर्ज्योतिर्भद्योतदृष्टिषु।

 धिष्ण्य (वि)
 ज्योतिस् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ज्वालाभासौ न पुंस्यर्चिर्ज्योतिर्भद्योतदृष्टिषु।

 ज्योतिस् (नपुं) - दृष्टिः 3.3.231.1
 ज्योतिस् (नपुं) - द्योतः 3.3.231.1
ज्योतिस् (नपुं) == दृष्टिः

ज्वालाभासौ न पुंस्यर्चिर्ज्योतिर्भद्योतदृष्टिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.231.1.2

पर्यायपदानि
 धिष्ण्यं स्थाने गृहे भेऽग्नौ भाग्यं कर्मशुभाशुभम्॥
 ज्वालाभासौ न पुंस्यर्चिर्ज्योतिर्भद्योतदृष्टिषु।

 धिष्ण्य (वि)
 ज्योतिस् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ज्वालाभासौ न पुंस्यर्चिर्ज्योतिर्भद्योतदृष्टिषु।

 ज्योतिस् (नपुं) - दृष्टिः 3.3.231.1
 ज्योतिस् (नपुं) - द्योतः 3.3.231.1
ज्योतिस् (नपुं) == द्योतः

ज्वालाभासौ न पुंस्यर्चिर्ज्योतिर्भद्योतदृष्टिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.231.1.2

पर्यायपदानि
 धिष्ण्यं स्थाने गृहे भेऽग्नौ भाग्यं कर्मशुभाशुभम्॥
 ज्वालाभासौ न पुंस्यर्चिर्ज्योतिर्भद्योतदृष्टिषु।

 धिष्ण्य (वि)
 ज्योतिस् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ज्वालाभासौ न पुंस्यर्चिर्ज्योतिर्भद्योतदृष्टिषु।

 ज्योतिस् (नपुं) - दृष्टिः 3.3.231.1
 ज्योतिस् (नपुं) - द्योतः 3.3.231.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue