अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.155

वीर्यं बले प्रभावे च द्रव्यं भव्ये गुणाश्रये
धिष्ण्यं स्थाने गृहे भेऽग्नौ भाग्यं कर्मशुभाशुभम्

वीर्य (नपुं) = बलम्. 3.3.155.1.1

वीर्य (नपुं) = प्रभावः. 3.3.155.1.1

द्रव्य (नपुं) = शुभम्. 3.3.155.1.2

द्रव्य (नपुं) = गुणाश्रयम्. 3.3.155.1.2

धिष्ण्य (वि) = अग्निः. 3.3.155.2.1

धिष्ण्य (वि) = गृहम्. 3.3.155.2.1

धिष्ण्य (वि) = नक्षत्रम्. 3.3.155.2.1

धिष्ण्य (वि) = स्थानम्. 3.3.155.2.1

भाग्य (नपुं) = पुण्यपापकर्मम्. 3.3.155.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue