अमरकोषसम्पद्

         

महस् (नपुं) == उत्सवः

तेजः पुरीषयोर्वर्चो महस्तूत्सवतेजसोः 
नानार्थवर्गः 3.3.232.1.2

पर्यायपदानि
 तेजः पुरीषयोर्वर्चो महस्तूत्सवतेजसोः।

 महस् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 तेजः पुरीषयोर्वर्चो महस्तूत्सवतेजसोः।

 महस् (नपुं) - प्रभा 3.3.232.1
महस् (नपुं) == प्रभा

तेजः पुरीषयोर्वर्चो महस्तूत्सवतेजसोः 
नानार्थवर्गः 3.3.232.1.2

पर्यायपदानि
 तेजः पुरीषयोर्वर्चो महस्तूत्सवतेजसोः।

 महस् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 तेजः पुरीषयोर्वर्चो महस्तूत्सवतेजसोः।

 महस् (नपुं) - प्रभा 3.3.232.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue