अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.232

तेजः पुरीषयोर्वर्चो महस्तूत्सवतेजसोः
रजो गुणे च स्त्रीपुष्पे राहौ ध्वान्ते गुणे तमः

वर्च (पुं) = प्रभा. 3.3.232.1.1

वर्च (पुं) = पुरीषम्. 3.3.232.1.1

महस् (नपुं) = उत्सवः. 3.3.232.1.2

महस् (नपुं) = प्रभा. 3.3.232.1.2

तमस् (नपुं) = राहुः. 3.3.232.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue