अमरकोषसम्पद्

         

कनीयस् (वि) == अत्यन्तम् युवा

वृद्धप्रशंसयोर्ज्यायान्कनीयांस्तु युवाल्पयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.236.1.2

पर्यायपदानि
 वृद्धप्रशंसयोर्ज्यायान्कनीयांस्तु युवाल्पयोः।

 कनीयस् (वि)
अर्थान्तरम्
 अत्यल्पेऽल्पिष्ठमल्पीयः कनीयोऽणीय इत्यपि॥
 वृद्धप्रशंसयोर्ज्यायान्कनीयांस्तु युवाल्पयोः।

 कनीयस् (वि) - अत्यल्पः 3.1.62.2
 कनीयस् (वि) - अत्यन्तम् अल्पः 3.3.236.1
कनीयस् (वि) == अत्यन्तम् अल्पः

वृद्धप्रशंसयोर्ज्यायान्कनीयांस्तु युवाल्पयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.236.1.2

पर्यायपदानि
 वृद्धप्रशंसयोर्ज्यायान्कनीयांस्तु युवाल्पयोः।

 कनीयस् (वि)
अर्थान्तरम्
 अत्यल्पेऽल्पिष्ठमल्पीयः कनीयोऽणीय इत्यपि॥
 वृद्धप्रशंसयोर्ज्यायान्कनीयांस्तु युवाल्पयोः।

 कनीयस् (वि) - अत्यल्पः 3.1.62.2
 कनीयस् (वि) - अत्यन्तम् अल्पः 3.3.236.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue