अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.236

वृद्धप्रशंसयोर्ज्यायान्कनीयांस्तु युवाल्पयोः
वरीयांस्तूरुवरयोः साधीयान्साधुबाढयोः

ज्यायस् (वि) = अतिशयेन वृद्धः. 3.3.236.1.1

ज्यायस् (वि) = अतिशयेन प्रशस्तः. 3.3.236.1.1

कनीयस् (वि) = अत्यन्तम् युवा. 3.3.236.1.2

कनीयस् (वि) = अत्यन्तम् अल्पः. 3.3.236.1.2

वरीयस् (वि) = अत्यन्तम् ऊरुः. 3.3.236.2.1

वरीयस् (वि) = अत्यन्तम् वरः. 3.3.236.2.1

साधीयस् (वि) = अत्यन्तम् साधुः. 3.3.236.2.2

साधीयस् (वि) = अत्यन्तम् बाढः. 3.3.236.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue