अमरकोषसम्पद्

         

आरोह (पुं) == वरस्त्रियाः श्रोणी

दारेषु च गृहाः श्रोण्यामप्यारोहो वरस्त्रियाः 
नानार्थवर्गः 3.3.239.1.2

पर्यायपदानि
 दारेषु च गृहाः श्रोण्यामप्यारोहो वरस्त्रियाः।

 आरोह (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue