अमरकोषसम्पद्

         

धिक् (अव्य) == निर्भर्त्सनम्

पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.241.2.2

पर्यायपदानि
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 धिक् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 धिक् (अव्य) - निन्दा 3.3.241.2
धिक् (अव्य) == निन्दा

पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.241.2.2

पर्यायपदानि
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 धिक् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः॥

 धिक् (अव्य) - निन्दा 3.3.241.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue