अमरकोषसम्पद्

         

पश्चात् (अव्य) == चरमम्

प्रतीच्यां चरमे पश्चादुताप्यर्थविकल्पयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.244.1.1

पर्यायपदानि
 प्रतीच्यां चरमे पश्चादुताप्यर्थविकल्पयोः।

 पश्चात् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 प्रतीच्यां चरमे पश्चादुताप्यर्थविकल्पयोः।

 पश्चात् (अव्य) - पश्चिमदिक् 3.3.244.1
पश्चात् (अव्य) == पश्चिमदिक्

प्रतीच्यां चरमे पश्चादुताप्यर्थविकल्पयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.244.1.1

पर्यायपदानि
 प्रतीच्यां चरमे पश्चादुताप्यर्थविकल्पयोः।

 पश्चात् (अव्य)
अर्थान्तरम्
 प्रतीच्यां चरमे पश्चादुताप्यर्थविकल्पयोः।

 पश्चात् (अव्य) - पश्चिमदिक् 3.3.244.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue