अमरकोषसम्पद्

         

प्रति (अव्य) == लक्षणादिः

प्रति प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः 
नानार्थवर्गः 3.3.246.1.1

पर्यायपदानि
 प्रति प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः।

 प्रति (अव्य)
अर्थान्तरम्
 प्रति प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः।

 प्रति (अव्य) - प्रतिनिधिः 3.3.246.1
 प्रति (अव्य) - वीप्सा 3.3.246.1
प्रति (अव्य) == प्रतिनिधिः

प्रति प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः 
नानार्थवर्गः 3.3.246.1.1

पर्यायपदानि
 प्रति प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः।

 प्रति (अव्य)
अर्थान्तरम्
 प्रति प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः।

 प्रति (अव्य) - प्रतिनिधिः 3.3.246.1
 प्रति (अव्य) - वीप्सा 3.3.246.1
प्रति (अव्य) == वीप्सा

प्रति प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः 
नानार्थवर्गः 3.3.246.1.1

पर्यायपदानि
 प्रति प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः।

 प्रति (अव्य)
अर्थान्तरम्
 प्रति प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः।

 प्रति (अव्य) - प्रतिनिधिः 3.3.246.1
 प्रति (अव्य) - वीप्सा 3.3.246.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue