अमरकोषसम्पद्

         

अनु (अव्य) == पश्चात्

नु पृच्छायां विकल्पे च पश्चात्सादृश्ययोरनु 
नानार्थवर्गः 3.3.249.1.2

पर्यायपदानि
 नु पृच्छायां विकल्पे च पश्चात्सादृश्ययोरनु।

 अनु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 नु पृच्छायां विकल्पे च पश्चात्सादृश्ययोरनु।

 अनु (अव्य) - सादृश्यम् 3.3.249.1
अनु (अव्य) == सादृश्यम्

नु पृच्छायां विकल्पे च पश्चात्सादृश्ययोरनु 
नानार्थवर्गः 3.3.249.1.2

पर्यायपदानि
 नु पृच्छायां विकल्पे च पश्चात्सादृश्ययोरनु।

 अनु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 नु पृच्छायां विकल्पे च पश्चात्सादृश्ययोरनु।

 अनु (अव्य) - सादृश्यम् 3.3.249.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue