अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.249

नु पृच्छायां विकल्पे च पश्चात्सादृश्ययोरनु
प्रश्नावधारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु

नु (अव्य) = प्रश्नः. 3.3.249.1.1

नु (अव्य) = विकल्पः. 3.3.249.1.1

अनु (अव्य) = पश्चात्. 3.3.249.1.2

अनु (अव्य) = सादृश्यम्. 3.3.249.1.2

ननु (अव्य) = आमन्त्रणम्. 3.3.249.2.1

ननु (अव्य) = अनुज्ञा. 3.3.249.2.1

ननु (अव्य) = अनुनयः. 3.3.249.2.1

ननु (अव्य) = अवधारणम्. 3.3.249.2.1

ननु (अव्य) = प्रश्नः. 3.3.249.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue