अमरकोषसम्पद्

         

अपि (अव्य) == गर्हा

गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि 
नानार्थवर्गः 3.3.250.1.1

पर्यायपदानि
 गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि।

 अपि (अव्य)
अर्थान्तरम्
 गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि।

 अपि (अव्य) - प्रश्नः 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - शङ्का 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - सम्भावना 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - समुच्चयः 3.3.250.1
अपि (अव्य) == प्रश्नः

गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि 
नानार्थवर्गः 3.3.250.1.1

पर्यायपदानि
 गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि।

 अपि (अव्य)
अर्थान्तरम्
 गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि।

 अपि (अव्य) - प्रश्नः 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - शङ्का 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - सम्भावना 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - समुच्चयः 3.3.250.1
अपि (अव्य) == शङ्का

गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि 
नानार्थवर्गः 3.3.250.1.1

पर्यायपदानि
 गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि।

 अपि (अव्य)
अर्थान्तरम्
 गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि।

 अपि (अव्य) - प्रश्नः 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - शङ्का 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - सम्भावना 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - समुच्चयः 3.3.250.1
अपि (अव्य) == सम्भावना

गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि 
नानार्थवर्गः 3.3.250.1.1

पर्यायपदानि
 गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि।

 अपि (अव्य)
अर्थान्तरम्
 गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि।

 अपि (अव्य) - प्रश्नः 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - शङ्का 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - सम्भावना 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - समुच्चयः 3.3.250.1
अपि (अव्य) == समुच्चयः

गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि 
नानार्थवर्गः 3.3.250.1.1

पर्यायपदानि
 गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि।

 अपि (अव्य)
अर्थान्तरम्
 गर्हासमुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपि।

 अपि (अव्य) - प्रश्नः 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - शङ्का 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - सम्भावना 3.3.250.1
 अपि (अव्य) - समुच्चयः 3.3.250.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue