अमरकोषसम्पद्

         

निर् (अव्य) == निषेधः

पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.254.1.2

पर्यायपदानि
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।
 निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु।

 निर् (अव्य)
 खलु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।

 निर् (अव्य) - निश्चयः 3.3.254.1
निर् (अव्य) == निश्चयः

पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.254.1.2

पर्यायपदानि
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।
 निषेधवाक्यालङ्कारजिज्ञासानुनये खलु।

 निर् (अव्य)
 खलु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 पुनरप्रथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः।

 निर् (अव्य) - निश्चयः 3.3.254.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue