अमरकोषसम्पद्

         

उररी (अव्य) == अङ्गीकृतिः

ऊरर्यूरी चोररी च विस्तारेऽङ्गीकृतौ त्रयम् 
नानार्थवर्गः 3.3.255.1.3

पर्यायपदानि
 ऊरर्यूरी चोररी च विस्तारेऽङ्गीकृतौ त्रयम्।

 ऊररी (अव्य)
 ऊरी (अव्य)
 उररी (अव्य)
अर्थान्तरम्
 ऊरर्यूरी चोररी च विस्तारेऽङ्गीकृतौ त्रयम्।

 उररी (अव्य) - विस्तरः 3.3.255.1
उररी (अव्य) == विस्तरः

ऊरर्यूरी चोररी च विस्तारेऽङ्गीकृतौ त्रयम् 
नानार्थवर्गः 3.3.255.1.3

पर्यायपदानि
 ऊरर्यूरी चोररी च विस्तारेऽङ्गीकृतौ त्रयम्।

 ऊररी (अव्य)
 ऊरी (अव्य)
 उररी (अव्य)
अर्थान्तरम्
 ऊरर्यूरी चोररी च विस्तारेऽङ्गीकृतौ त्रयम्।

 उररी (अव्य) - विस्तरः 3.3.255.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue