अमरकोषसम्पद्

         

मिथः (अव्य) == अन्योन्यम्

नामप्राकाश्ययोः प्रादुर्मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि 
नानार्थवर्गः 3.3.257.1.2

पर्यायपदानि
 नामप्राकाश्ययोः प्रादुर्मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि।

 मिथः (अव्य)
अर्थान्तरम्
 नामप्राकाश्ययोः प्रादुर्मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि।

 मिथः (अव्य) - रहस्यम् 3.3.257.1
मिथः (अव्य) == रहस्यम्

नामप्राकाश्ययोः प्रादुर्मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि 
नानार्थवर्गः 3.3.257.1.2

पर्यायपदानि
 नामप्राकाश्ययोः प्रादुर्मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि।

 मिथः (अव्य)
अर्थान्तरम्
 नामप्राकाश्ययोः प्रादुर्मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि।

 मिथः (अव्य) - रहस्यम् 3.3.257.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue