अमरकोषसम्पद्

         

परिघ (पुं) == परिघातः

परिघः परिघातेऽस्त्रेऽप्योघो वृन्देऽम्भसां रये 
नानार्थवर्गः 3.3.27.1.1

पर्यायपदानि
 परिघः परिघातेऽस्त्रेऽप्योघो वृन्देऽम्भसां रये।

 परिघ (पुं)
अर्थान्तरम्
 भिन्दिपालः सृगस्तुल्यौ परिघः परिघातिनः॥

 परिघ (पुं) - लोहाङ्गी 2.8.91.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue