अमरकोषसम्पद्

         

अच्छ (पुं) == भल्लूकः

प्रसन्ने भल्लुकेऽप्यच्छो गुच्छः स्तबकहारयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.29.3.1

पर्यायपदानि
 प्रसन्ने भल्लुकेऽप्यच्छो गुच्छः स्तबकहारयोः।

 अच्छ (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रसन्ने भल्लुकेऽप्यच्छो गुच्छः स्तबकहारयोः।

 अच्छ (पुं) - प्रसन्नः 3.3.29.3
अच्छ (पुं) == प्रसन्नः

प्रसन्ने भल्लुकेऽप्यच्छो गुच्छः स्तबकहारयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.29.3.1

पर्यायपदानि
 प्रसन्ने भल्लुकेऽप्यच्छो गुच्छः स्तबकहारयोः।

 अच्छ (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रसन्ने भल्लुकेऽप्यच्छो गुच्छः स्तबकहारयोः।

 अच्छ (पुं) - प्रसन्नः 3.3.29.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue