अमरकोषसम्पद्

         

आलोक (पुं) == दर्शनम्

आलोकौ दर्शनद्योतौ भेरीपटगहमानकौ 
नानार्थवर्गः 3.3.3.2.1

पर्यायपदानि
 आलोकौ दर्शनद्योतौ भेरीपटगहमानकौ॥

 आलोक (पुं)
अर्थान्तरम्
 आलोकौ दर्शनद्योतौ भेरीपटगहमानकौ॥

 आलोक (पुं) - द्योतः 3.3.3.2
आलोक (पुं) == द्योतः

आलोकौ दर्शनद्योतौ भेरीपटगहमानकौ 
नानार्थवर्गः 3.3.3.2.1

पर्यायपदानि
 आलोकौ दर्शनद्योतौ भेरीपटगहमानकौ॥

 आलोक (पुं)
अर्थान्तरम्
 आलोकौ दर्शनद्योतौ भेरीपटगहमानकौ॥

 आलोक (पुं) - द्योतः 3.3.3.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue