अमरकोषसम्पद्

         

अहिभुज (पुं) == गरुडः

केकि तार्क्ष्यावहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः 
नानार्थवर्गः 3.3.30.1.1

पर्यायपदानि
 केकि तार्क्ष्यावहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः।

 अहिभुज (पुं)
अर्थान्तरम्
 केकि तार्क्ष्यावहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः।

 अहिभुज (पुं) - मयूरः 3.3.30.1
अहिभुज (पुं) == मयूरः

केकि तार्क्ष्यावहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः 
नानार्थवर्गः 3.3.30.1.1

पर्यायपदानि
 केकि तार्क्ष्यावहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः।

 अहिभुज (पुं)
अर्थान्तरम्
 केकि तार्क्ष्यावहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः।

 अहिभुज (पुं) - मयूरः 3.3.30.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue