अमरकोषसम्पद्

         

सृष्टि (वि) == बहूनि

इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.39.1.2

पर्यायपदानि
 इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु।

 सृष्टि (वि)
अर्थान्तरम्
 इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु।

 सृष्टि (वि) - निश्चितम् 3.3.39.1
सृष्टि (वि) == निश्चितम्

इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.39.1.2

पर्यायपदानि
 इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु।

 सृष्टि (वि)
अर्थान्तरम्
 इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु।

 सृष्टि (वि) - निश्चितम् 3.3.39.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue